CME Magazine
Country Magazine for Artists and Line Dancers - since 2001

CME - Sponsor Voorwaarden

Uit negatieve ervaringen uit het verleden hebben we sponsor voorwaarde en bepalingen op moeten stellen.

Terms and conditions in English scroll all the way down

Algemene CME Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) van Stichting BullitCountry info en Agenda zijnde het CME KVK 17210166. Gevestigd aan de Deltaweg 117, 5709AA Helmond 06-10469171 editor@countrymagazineeurope.com
(hierna genoemd als "CME ") en iedere overeenkomst tussen CME en de partij die ter zake van een door CME georganiseerd evenement (hierna: “het evenement”) als sponsor, partner of supplier zal optreden (hierna: genoemd als de "klant"). De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download de CME voorwaarden in PDF...>>>
Artikel 1 Totstandkoming en einde overeenkomst
1.1 - Het aanbod is de schriftelijk (waaronder ook elektronisch) gedane aanbieding (offerte) van het CME (st.BullitCountry info)  aan de klant. Zolang het aanbod nog niet is aanvaard of onverwijld na aanvaarding, is het CME gerechtigd om het aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen.
1.2 - Een overeenkomst tussen CME en de klant komt tot stand op het moment dat CME de schriftelijke(waaronder ook elektronische) of mondelinge aanvaarding van haar offerte heeft ontvangen van de klant. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het aanbod van het CME maken eerst deel uit van de overeenkomst, nadat deze wijzigingen schriftelijk door het  CME zijn aanvaard.
1.3 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een sponsorovereenkomst van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het sponsor boekjaar.
1.4 - De overeenkomst eindigt wanneer cliënt inmengt op welke wijze dan ook mbt magazine-email- sociale media vermeldingen, dan wel ook in organisatie van het CME
1.5 - Klant zal iedere sponsoruiting ter zake van het evenement steeds doen in overleg met- en conform de aanwijzingen van het CME.
1.6 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het CME gerechtigd om naast de klant andere sponsors voor het magazine / website / sociale media  aan te trekken.
1.7 – Elke aanlevering /vermelding en/ of wijziging met betrekking tot, plaatsing van het sponsor  logo en daar onderliggende website URL, word aangeleverd tijdig en minimaal een week voor        uitgave magazine door klant.
1.8 – Aanlevering van het  door de klant aangeleverde ,sponsor logo / URL worden op volgorde van binnenkomst geplaatst.
1.9 – Wijzigingen van sponsor logo`s en of website URL's dient door klant tijdig worden doorgegeven.  Dan wel vijf dagen voor uitgave van magazine. Het CME is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuiste vermeldingen die niet of niet tijdig zijn doorgegeven door klant.


Artikel 2 – Vergoeding en betaling
2.1 - Alle tussen CME en de klant overeengekomen vergoedingen zijn inclusief BTW
2.2 - Het CME heeft daarnaast geen BTW plicht
2.3 - Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding uiterlijk 1 (één) week voor de datum van uitgave volgende magazine  volledig door het  CME te zijn ontvangen.
2.4 - De klant heeft geen recht op opschorting, korting, dan wel aftrek of verrekening met een vordering welke
de klant op CME heeft of meent te hebben.
2.5 - Betalingen door de klant gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de overeengekomen verschuldigde rente.
2.6 – De klant gaat de overeenkomst  aan voor 1 jaar na datum van betaling, en word NIET automatisch verlengt door het CME.
2.7 – Indien de betaling voldaan is gaat klant automatisch akkoord, met in de genoemde artikelen ( 1 t/m 5 ) .

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 - CME is jegens klant of evenement bezoeker niet aansprakelijk voor enige schade van de klant als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel aan zaken van de klant of personen of hun zaken die vanwege de klant aanwezig zijn op de locatie van een  evenement, behoudens voor zover deze schade door opzet of grove schuld van CME is veroorzaakt. De klant vrijwaart het CME tegen alle aanspraken van derden.
3.2 - De klant is aansprakelijk en vrijwaart het CME van aanspraken van derden voor zover deze betrekking hebben op schade veroorzaakt door personen, c.q. zaken die vanwege de klant op de locatie aanwezig zijn.

Artikel 4 - Overdracht
Klant is niet gerechtigd om zijn rechten, belangen en/of verplichtingen uit hoofde van de sponsorovereenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van het CME.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
5.1 - Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
5.2 - Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen CME en de klant,
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Download de CME voorwaarden in PDF...>>>


General CME Conditions
These General Terms and Conditions apply to every offer (quote) from the BullitCountry Info and Agenda Foundation, being the CME KVK 17210166. Located at Deltaweg 117, 5709AA Helmond 06-10469171 editor@countrymagazineeurope.com
(hereinafter referred to as "CME ") and any agreement between CME and the party that will act as sponsor, partner or supplier in connection with an event organized by CME (hereinafter: "the event") (hereinafter: referred to as the "customer" ). The applicability of any general terms and conditions of the customer is expressly rejected.


Article 1 Formation and termination of the agreement
1.1 - The offer is the offer (quotation) made in writing (including electronically) by the CME (st.BullitCountry info) to the customer. As long as the offer has not yet been accepted or immediately after acceptance, the CME is entitled to adjust or revoke the content of the offer.
1.2 - An agreement between CME and the customer is concluded at the moment that CME has received written (including electronic) or oral acceptance of its quotation from the customer. Changes made unilaterally by the customer in relation to the offer of the CME only become part of the agreement after these changes have been accepted in writing by the CME.
1.3 - Unless agreed otherwise in writing, a sponsorship agreement ends by operation of law and therefore without any notice being required after the end of the sponsorship financial year.
1.4 - The agreement ends when the client interferes in any way with regard to magazine, email, social media mentions, or also in the organization of the CME
1.5 - The Client will always make any sponsorship statement with regard to the event in consultation with and in accordance with the instructions of the CME.
1.6 - Unless otherwise agreed in writing, CME is entitled to attract other sponsors for the magazine / website / social media besides the customer.
1.7 – Every delivery / mention and / or change with regard to the placement of the sponsor logo and the underlying website URL, will be delivered on time and at least one week before the publication of the magazine by the customer.


Article 2 – Compensation and payment
2.1 - All fees agreed between CME and the customer include VAT
2.2 - The CME is also not subject to VAT
2.3 - Unless agreed otherwise in writing, the payment of the fee must be received in full by the CME no later than 1 (one) week before the date of publication of the following magazine.
2.4 - The customer is not entitled to suspension, discount, or deduction or set-off against a claim that
the customer has or believes to have on CME.
2.5 - Payments made by the customer during the period in which it is in default will primarily serve to pay (extra) judicial costs and the agreed interest due.
2.6 – The customer enters into the agreement for 1 year after the date of payment, and is NOT automatically extended by the CME.


Article 3 - Liability
3.1 - CME is not liable to the customer or event visitor for any damage suffered by the customer as a result of the performance of this agreement, or to the customer's goods or persons or their goods that are present at the location of an event on account of the customer , except insofar as this damage is caused by intent or gross negligence on the part of CME. The customer indemnifies the CME against all claims from third parties.
3.2 - The customer is liable and indemnifies CME against claims from third parties insofar as these relate to damage caused by persons or items that are present at the location on behalf of the customer.


Article 4 - Transfer
The Client is not entitled to transfer its rights, interests and/or obligations under the sponsorship agreement to third parties, except with the prior written consent of the CME.


Article 5 – Applicable law and competent court
5.1 - Dutch law applies to all agreements.
5.2 - All disputes that may arise from any agreement between CME and the customer,
will be settled exclusively by the competent court in Amsterdam.